سرور مجازی با منابع اشتراکی

VPS - 1024 - E
 • 1 Core - Share CPU
 • 1024MB - Share RAM
 • 10GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • unlimited TRAFIC
VPS - 2048 - E
 • 2 Core - Share CPU
 • 2048MB - Share RAM
 • 30GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • unlimited TRAFIC
VPS - 3072 - E
 • 3 Core - Share CPU
 • 3072MB - Share RAM
 • 30GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • unlimited TRAFIC
VPS - 4096 - E
 • 3 Core - Share CPU
 • 4096MB - Share RAM
 • 50GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • unlimited TRAFIC
VPS - 6144 - E
 • 4 Core - Share CPU
 • 6144MB - Share RAM
 • 50GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • unlimited TRAFIC
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !