سرور مجازی با منابع اختصاصی

VPS - 256 - S
 • 1 Core CPU
 • 256MB RAM
 • 21GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 512 - S
 • 1 Core CPU
 • 512MB RAM
 • 21GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 768 - S
 • 1 Core CPU
 • 768MB RAM
 • 21GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 1024 - S
 • 1 Core CPU
 • 1024MB RAM
 • 20GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 1536 - S
 • 1 Core CPU
 • 1536MB RAM
 • 40GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 2048 - S
 • 2 Core CPU
 • 2048MB RAM
 • 40GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 3072 - S
 • 2 Core CPU
 • 3072MB RAM
 • 40GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 4096 - S
 • 3 Core CPU
 • 4096MB RAM
 • 100GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 6144 - S
 • 4 Core CPU
 • 6144MB RAM
 • 100GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
VPS - 8192 - S
 • 4 Core CPU
 • 8192MB RAM
 • 100GB H.D.D
 • 1000MB PORT
 • One IP
 • Unlimited bandwidth
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !