هاست دایرکت ادمین ایران
 • Product 1

  Direct - 100MB

  • 100MB فضای میزبانی
  • 5G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes دسترسی FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  5,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  Direct - 250MB

  • 250MB فضای میزبانی
  • 10G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • 2 تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes دسترسی FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  6,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  Direct - 500MB

  • 500MB فضای میزبانی
  • 20G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • 3 تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes دسترسی FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  9,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  Direct - 1GB

  • 1GB فضای میزبانی
  • 30G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • 4 تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes دسترسی FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  15,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  Direct - 2GB

  • 2GB فضای میزبانی
  • 40G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes دسترسی FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  25,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  Direct - 3GB

  • 3GB فضای میزبانی
  • 50G ترافیک ماهانه
  • Unlimited تعداد زیر دامنه
  • Unlimited تعداد پارک دامنه
  • 6 تعداد دامنه قابل میزبانی
  • Unlimited تعداد پایگاه داده MYSQL
  • Yes کنترل پنل WebMail
  • Unlimited تعداد ایمیل
  • Yes File Manager تحت وب
  • Yes دیسک مجازی
  • Yes دسترسی FTP
  • DirectAdmin کنترل پنل میزبانی وب
  • PHP,PERL,HTML زبان برنامه نویسی
  • Yes پشتیبانی برخط
  • Yes پشتیبانی آفلاین
  فقط
  35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !